ISO 9001 Görev Tanımları

ISO 9001 YÖNETİM TEMSİLCİSİ, İŞLETME MÜDÜRÜ, KALİTE KONTROL ELEMANI, YÖNETİM TEMSİLCİSİ, İDARI VE MALI İŞLER SORUMLUSU, SATINALMA SORUMLUSU, PAZARLAMA SORUMLUSU  PAZARLAMA SORUMLUSU pozisyonları için Görev Tanımları na yazının devamından ulaşabilirsiniz;

YÖNETİM TEMSİLCİSİ

GÖREVLERİ

– Firma ISO 9001 kalite sisteminde yönetim temsilcisi olarak görev yapar ve kalite sistemi ile ilgili dönemsel rapor hazırlar.
– Kalite sistem dokümantasyonunu hazırlatmaktan sorumludur.
– Kalite Güvence Sorumlusu ile birlikte iç denetim faaliyetlerini planlar, uygular ve izler. Üst Yönetime rapor verir.
– Kalite politikasının tüm personel tarafından benimsenmesi ile ilgili çalışmalarda bu politikanın gerekliliklerine uyulmasını sağlar.
– Kalite Yönetim Sisteminin iyileştirilmesi ve geliştirilmesi ile ilgili çalışmalarda bulunur.
– Gerek firma iç denetimi ve gerekse dış denetimlerin sonuçlarına göre düzeltici ve önleyici faaliyetleri başlatır, izler ve neticesini değerlendirir.
– Kalite ile ilgili firma içi ve firma dışı toplantılara katılır.
– Kalite El Kitabını hazırlar ve yılda bir kez gözden geçirir.
– Kalite bilincinin çalışanlar tarafından benimsenmesi için gerekli eğitimleri sağlar / sağlatır.
– Her çalışanı yaptığı işin kalitesinden sorumlu tutarak, sorumluluk duygusunu aşılar ve motivasyonunu temin eder.
– İşletme içersinde, müşteri isteklerinin karşılanması ile ürün uygunluğunun sağlanmasına yönelik olarak müşteri adına bilgilendirme faaliyetlerini yürütür.

İŞLETME MÜDÜRÜ

GÖREVLERİ

YÖNETİM VE ÜRETİM İLE İLGİLİ GÖREVLERİ

– Finansal konularda kaynak temin eder ve mevcut kaynakların etkin bir şekilde kullanılmasını sağlar.
– İşletme temsilcisi olarak yasal gerekliliklerin karşılanmasında ve müşterilerle olan tüm sözleşmelerden sorumludur.
– İşletmenin yıllık hedeflerin tespit edilmesini sağlar. Aylık bazda izleyerek sapmaların önlenmesi için gerekli tedbirleri alır.
– İşletmenin pazardaki rakiplerini izler ve dönemsel hedefleri tayin ederken rakip firmalara göre stratejiler belirler.
– Temizlik konularına yönelik teknolojik gelişmeleri izler ve bu gelişmelerin işletmeye adaptasyonu ile ilgili faaliyetlerde bulunur.
– İşletme Bilgi Akışının işlerliğini sağlar ve kontrol eder.
– Müşteri ilişkilerinde gerek teklif ve gerekse hizmet aşamalarında olabilecek her türlü anlaşmazlıkları giderici faaliyetlerde yönlendirici görev üstlenir.
– İş güvenliği ve işçi sağlığı ile ilgili her türlü tedbiri alır / aldırır.

KALİTE İLE İLGİLİ GÖREVLERİ

– Firmada uygulanacak Kalite Sisteminin uygunluğu, etkinliği ile sürekliliğinin sağlanması için kaynak ihtiyaçlarını sağlar.
– Firma Yönetimin Gözden Geçirme Toplantılarına başkanlık yapar.
– Kalite Sistem ve hizmet dokümantasyonunu onaylar.
– Dönemsel olarak kalite hedeflerini belirler ve izler.
– Firmanın Kalite Politikasının tespitinde yönlendiricilik görevi yapar. Kalite politikasının tüm personel tarafından benimsenmesi ile çalışmalarda bu politikanın gerekliliklerine uyulmasını sağlar.
– Kalite Güvence Sisteminin iyileştirilme ve geliştirilmesi ile ilgili çalışmaları teşvik eder.
– Gerek işletme iç denetimi ve gerekse dış denetim sonuçlarına göre alınması gereken tedbirlerin planlanmasını ve uygulanmasını sağlar.
– Kalite ile ilgili gerek işletme içi ve gerekse işletme dışı toplantılara katılır.

İNSAN KAYNAKLARI İLE İLGİLİ GÖREVLERİ

– İşletme faaliyetlerini yürütecek personel sayısını belirler.
– İşletmeye alınacak personelin nitelikleri ile ilgili kriterleri belirler ve seçimini yapar.
– İşletmede çalışacak personelin ücret durumunu belirler.
– Personelin yıllık izin tarihlerini belirler.
– Personelin işletme şartlarına uyum sağlaması, üretimleri hakkında bilgi sahibi olması ve teknolojik gelişmeleri izleyebilmesi için gerekli eğitimleri almasını sağlar.
– Personelin performans değerlendirme kriterlerini belirler. Bu kriterlere göre personele verilecek ödül ve teşvik sistemini oluşturur.

KALİTE KONTROL ELEMANI

GÖREVLERİ

– İşletmenin kalite politikası ile hedeflerine uygun faaliyetlerde bulunur.
– İşletmeye gelen tüm malzemeleri Giriş Kalite Kontrol Talimatı a göre kontrol eder. Kontrol değerlerini Giriş Kalite Kontrol Raporuna kaydeder.
– Temizlik işlemleri sırasında şok kontroller yapar. Hatalı temizlik işlemlerinde, Kalite Güvence Sorumlusu ve Hizmet Şeflerine bilgi verir.
– Giriş kontrol işlemi yapılan her malzeme / ürün için tedarikçi değerlendirme işlemini yapar, Tedarikçi Firma Değerlendirme Formuna işler ve Satınalma Sorumlusuna bilgi verir.
– İşletme Kalite Politikasının gereklerine uygun hareket eder.
– Kalite Yönetim Sisteminin iyileştirilme ve geliştirilmesi ile ilgili çalışmalarda bulunur.
– İş yerinden ayrılırken her türlü güvenlik tedbirini alır / aldırır.
– Kalite iyileştirme ve geliştirme faaliyetlerinde bulunur ve bununla ilgili ekiplerde görev alır.

YÖNETİM TEMSİLCİSİ

GÖREVLERİ

– Firma ISO 9001 kalite sisteminde yönetim temsilcisi olarak görev yapar ve kalite sistemi ile ilgili dönemsel rapor hazırlar.
– Kalite sistem dokümantasyonunu hazırlatmaktan sorumludur.
– Kalite Güvence Sorumlusu ile birlikte iç denetim faaliyetlerini planlar, uygular ve izler. Üst Yönetime rapor verir.
– Kalite politikasının tüm personel tarafından benimsenmesi ile ilgili çalışmalarda bu politikanın gerekliliklerine uyulmasını sağlar.
– Kalite Yönetim Sisteminin iyileştirilmesi ve geliştirilmesi ile ilgili çalışmalarda bulunur.
– Gerek firma iç denetimi ve gerekse dış denetimlerin sonuçlarına göre düzeltici ve önleyici faaliyetleri başlatır, izler ve neticesini değerlendirir.
– Kalite ile ilgili firma içi ve firma dışı toplantılara katılır.
– Kalite El Kitabını hazırlar ve yılda bir kez gözden geçirir.
– Kalite bilincinin çalışanlar tarafından benimsenmesi için gerekli eğitimleri sağlar / sağlatır.
– Her çalışanı yaptığı işin kalitesinden sorumlu tutarak, sorumluluk duygusunu aşılar ve motivasyonunu temin eder.
– İşletme içersinde, müşteri isteklerinin karşılanması ile ürün uygunluğunun sağlanmasına yönelik olarak müşteri adına bilgilendirme faaliyetlerini yürütür.

İDARI VE MALI İŞLER SORUMLUSU

GÖREVLERİ

– Tahsilatların takibi ve gerçekleştirilmesini sağlar.
– İşletme cari hesap ödemelerinin planlanması ve takibini yapar.
– Kesilen irsaliye ve faturaları kontrol eder.
– Genel muhasebe işlemlerini yapar.
– İşletmenin dönemsel analizini gerçekleştirir.
– Personel ile ilgili istatistiki bilgileri tutar ve yönetime sunar.
– Yönetimin gözden geçirme toplantılarına üye olarak katılır.
– Kalite Politikasının tüm personel tarafından benimsenmesi ile ilgili çalışmalarda bulunur ve politikanın gerekliliklerine uyulmasını sağlar.
– İşletme Kalite Politikası, hedefleri doğrultusunda iyileştirme ve geliştirmesi ile ilgili çalışmalarda bulunur.
– İş yerinden ayrılırken her türlü güvenlik tedbirini alır / aldırır.

SATINALMA SORUMLUSU

GÖREVLERİ

YÖNETİM İLE İLGİLİ GÖREVLERİ
– Malzeme tedarikçilerinin seçimine yönelik firma araştırması yapar.
– Kalite sistem Prosedürlerinde belirtilen ve üyesi olduğu toplantılara katılır.
– İş güvenliği ve işçi sağlığı ile ilgili her türlü tedbiri alır.
– İşletmeye ait tesis ve tezgahların bakım, onarım işlerinin gerektiğinde işletme dışında yaptırılmasını sağlar.
– Firmanın faaliyetlerini prosedürler ve üretim hedeflerine uygun olarak işbirliği içinde yürütülmesine çalışır. Rastlayacağı aksaklıkları giderir.
– İşyerinden ayrılırken her türlü güvenlik tedbirini alır / aldırır.

SATINALMA İLE İLGİLİ GÖREVLERİ

– İşletmeye alınacak her türlü malzeme için Satınalma Prosedürüne göre işlem yapar. İşletme Yöneticisine onaylatılmış olan Malzeme İstek Formlarına göre Onaylı Tedarikçi Listesindeki firmalardan Sipariş Formunu doldurarak sipariş verir.
– Firmanın hammadde, yarı mamul ve mamul malzemeleri satın alacağı tedarikçilerin listesini hazırlar ve İşletme Yöneticisine onaylatır. Listeyi yılda 1 kez gözden geçirir. Listede bulunan tedarikçilerin performans değerlendirmesini yapar.
– Raf ömürlü malzemeleri belirleyerek malzemenin bulunduğu bölüme asar ve takibini yapar. Süresi içinde kullanılmayan malzemelere Uygun Olmayan Ürünün Kontrolü Prosedürüne göre işlem yapılmasını sağlar.

KALİTE İLE İLGİLİ GÖREVLERİ

– Yönetimin Gözden Geçirme Toplantılarına üye olarak katılır.
– Firmanın Kalite Politikasının tespitinde yönlendiricilik görevi yapar. Kalite politikasının tüm personel tarafından benimsenmesi ile ilgili çalışmalarda bu politikanın gerekliliklerine uyulmasını sağlar.
– Kalite Yönetim Sisteminin iyileştirilmesi ve geliştirilmesi ile ilgili çalışmaları teşvik eder.

PAZARLAMA SORUMLUSU

GÖREVLERİ

YÖNETİM İLE İLGİLİ GÖREVLERİ

– Firmanın üretiminde yıllık hedeflerin tespit edilmesi ile izlenmesini yapar.
– Temizlik konularına yönelik teknolojik gelişmeleri izler ve bu gelişmelerin firmaya adaptasyonu ile ilgili faaliyetlerde bulunur.
– Müşteri ilişkilerinde gerek teklif ve gerekse hizmet aşamalarında olabilecek her türlü anlaşmazlıkları giderici faaliyetlerde bulunur.
– Birim personel arasında düzenli bir iş akışı ve bilgi iletişim sistemi kurar.
– İş güvenliği ve işçi sağlığı ile ilgili her türlü tedbiri alır.
– Firmanın faaliyetlerini prosedürler ve üretim hedeflerine uygun olarak işbirliği içinde yürütülmesine çalışır. Rastlayacağı aksaklıkları giderir.
– İşyerinden ayrılırken her türlü güvenlik tedbirini alır / aldırır.

KALİTE İLE İLGİLİ GÖREVLERİ

– Yönetimin Gözden Geçirme toplantılarının üyesidir.
– Belirlenmiş kalite politikası ve işletme hedeflerine uygun olarak çalışmalarını yürütür.
– Kalite politikasının tüm personel tarafından benimsenmesi ile ilgili çalışmalarda bu politikanın gerekliliklerine uyulmasını sağlar.
– Kalite Yönetim Sisteminin iyileştirilmesi ve geliştirilmesi ile ilgili çalışmaları teşvik eder.
– Kalite ile ilgili firma içi toplantılara katılır.
– Her çalışanı yaptığı işin kalitesinden sorumlu tutarak, sorumluluk duygusunu aşılar ve motivasyonunu temin eder.

PAZARLAMA İLE İLGİLİ GÖREVLERİ

– Müşteri tekliflerini inceler, değerlendirir ve firma görüşünü oluşturur.
– Yeni Pazar araştırması ve firmada üretilebilirliği ile ilgili çalışmalar yapar

3 thoughts on “ISO 9001 Görev Tanımları

 1. tamamen “bullshit” gavurun deyimiyle.. bu iso olayı baştan aşağıya bir palavra. hiç bir esprisi yok.

  adamın biri çıkmış özetle.. “siz nasıl çalıştığınızı bana anlatın. sonrada ben altına imza atıp, bunu size nasıl çalışmanız gerektiği şeklinde sunayım.” demiş.. kendine ve bi sürü denetçi adını taktığı insanlara iş kapısı yapmış.

  kardeşim bana nasıl çalışmam gerektiğini iso mu anlatacak. ben nasıl iş yapacağımı bilmiyorsam yapmam zaten. bi ton safsata (hiç kimsenin okumadığı) kağıda güvenip iş mi kuracağım..

  yok artık!..

  bu herkesi standartlaştırmaya yönelik bi ümidin hayata geçirilmesidir.

  ben iş yapacaksam onun bunun istediği gibi yapmam. canımın istediği gibi yaparım.. ya batarım.. ya çıkarım.. benim sorunum..

  başarılı olursamda ne yapıp başardığım benden başka kimseyi ilgilendirmez..

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Şu HTML etiketlerini ve özelliklerini kullanabilirsiniz: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>